REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

WWW.EPUDELKO.PL

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 01-08-2022 R.

I. STOSOWANE DEFINICJE.

1. SKLEP – SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.EPUDELKO.PL ZA POŚREDNICTWEM, KTÓREGO KUPUJĄCY MOŻE DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PRODUKTÓW I USŁUG, DOSTĘPNYCH W SKLEPIE.

2. SPRZEDAWCA – TOMASZ BUDŹKO PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ DEMAS TOMASZ BUDŹKO, UL. ALEJA JANA PAWŁA II 8, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, NIP: 7551662746, REGON: 368895948.

3. REGULAMIN SKLEPU ONLINE –  NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI - DOKUMENT OPISUJĄCY CELE I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH, JAK I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

5. KONSUMENT – PEŁNOLETNIA OSOBA FIZYCZNA MAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, DOKONUJĄCA U SPRZEDAWCY ZAKUPU NIEZWIĄZANEGO BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

6. KLIENT - PEŁNOLETNIA OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ALE MAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, DOKONUJĄCA U SPRZEDAWCY ZAKUPU ZWIĄZANEGO BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

7. KLIENT-KONSUMENT - PEŁNOLETNIA OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA U SPRZEDAWCY ZAKUPU BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEGO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY ZAKUP NIE POSIADA DLA TEJ OSOBY CHARAKTERU ZAWODOWEGO, WYNIKAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UDOSTĘPNIONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

8. KUPUJĄCY – ZARÓWNO KLIENT, KLIENT-KONSUMENT JAK I KONSUMENT.

9. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - PODMIOT DECYDUJĄCY O CELACH I ŚRODKACH PRZETWARZANIA DANYCH. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH JEST SPRZEDAWCA.

10. ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI ZŁOŻONE PRZEZ KUPUJĄCEGO ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY ZE SPRZEDAWCĄ POPRZEZ WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE FORMULARZA ZAKUPU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU, W TYM ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM SKLEPU ONLINE ORAZ AKCEPTACJA JEGO TREŚCI.

11. TOWAR - WSZYSTKIE PRODUKTY FIZYCZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE, SZLAFROKI, RĘCZNIKI

12. PRODUKT, JAK 

A) PLIK ELEKTRONICZNY, W TYM E-BOOK - PLIK ZAWIERAJĄCY TREŚĆ PRZEZNACZONĄ DO ODCZYTU, DOSTĘPNY DO POBRANIA PO OTRZYMANIU PŁATNOŚCI PRZEZ SPRZEDAWCĘ. PLIKIEM ELEKTRONICZNYM JEST E-BOOK LUB INNY DOKUMENT, KTÓRY MA POSTAĆ ELEKTRONICZNĄ I NIE JEST ZAPISANY NA ŻADNYM NOŚNIKU MATERIALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPISANY W FORMACIE .PDF, .EPUB, .MOBI. KAŻDY PLIK ELEKTRONICZNY W SKLEPIE ZAWIERA OPIS TEGO W JAKIM FORMACIE JEST DOSTĘPNY.

13. RĘKOJMIA - TRYB DOCHODZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OD SPRZEDAWCY W ZWIĄZKU Z UJAWNIONĄ WADĄ FIZYCZNĄ (NIEZGODNOŚCIĄ Z UMOWĄ) LUB WADĄ  PRAWNĄ KUPIONEGO PRODUKTU.

14. GWARANCJA - DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI TOWARU ZŁOŻONE PRZEZ GWARANTA. WSKAZUJE OBOWIĄZKI GWARANTA I UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W PRZYPADKU, GDY SPRZEDANY TOWAR NIE MA WŁAŚCIWOŚCI OKREŚLONYCH W OŚWIADCZENIU GWARANCYJNYM.

15. GWARANT - PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE, NP. PRODUCENT, IMPORTER, DYSTRYBUTOR TOWARU LUB SPRZEDAWCA.

16. KONTO - JEDNA Z USŁUG ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SKLEPIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ. KUPUJĄCY MOŻE DOBROWOLNIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SKLEPIE, W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU DALSZEGO KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU, ZAPISYWANIA PRODUKTÓW DO ULUBIONYCH LUB WGLĄDU DO HISTORII ZAMÓWIEŃ REALIZOWANYCH W SKLEPIE.

17. NEWSLETTER - JEDNA Z USŁUG ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SKLEPIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ, POLEGAJĄCA NA WYSYŁANIU INFORMACJI MARKETINGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES E-MAIL, ZA JEGO UPRZEDNIĄ ZGODĄ.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. CENY PODANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ WYRAŻONE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) I SĄ CENAMI BRUTTO.

2. SPRZEDAWCA JEST JEST PŁATNIKIEM VAT.

3. SPRZEDAWCA WYSTAWIA FAKTURY VAT.

4. SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTARCZYĆ PRODUKTY I TOWARY WOLNE OD WAD.

5. KUPUJĄCY JEST  ZOBOWIĄZANY DO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW I TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, A TAKŻE DO NIEDOSTARCZANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

6. DOSTARCZENIE PLIKÓW ODBYWA SIĘ POPRZEZ INTERNET.

7. WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE SĄ NOWE.

8. KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI NIEZBĘDNYMI DO KORZYSTANIA Z USŁUG, ZAWARTYMI W DALSZEJ CZĘŚCI REGULAMINU (WYMAGANIA TECHNICZNE).

III. FORMY PŁATNOŚCI.

1. SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FORMY PŁATNOŚCI:

A) PŁATNOŚĆ ONLINE - PRZEDPŁATA ONLINE PRZELEWEM BANKOWYM LUB KARTĄ VISA, MASTERCARD POPRZEZ ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNOŚCI, IMOJE ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SOKOLSKIEJ 34, 40-086 KATOWICE; WPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000005459; KAPITAŁ ZAKŁADOWY W KWOCIE 130 100 000 ZŁ OPŁACONY W CAŁOŚCI, NIP 634-013- 54-75 ZWANY DALEJ OPERATOREM PŁATNOŚCI LUB BANKIEM Z TERMINEM PŁATNOŚCI DO [ 3 DNI KALENDARZOWYCH] OD DATY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA,

B) PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM - OPCJA PŁATNOŚCI DOSTĘPNA JEDYNIE W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA TOWARU, POLEGAJĄCA NA UISZCZENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE TOWARU.

C) PŁATNOŚCI PAYPAL - SYSTEM PAYPAL ZAPEWNIA KONTO INTERNETOWE, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA ŁATWO WYSYŁAĆ PIENIĄDZE Z ROZMAITYCH ŹRÓDEŁ (NP. KARTA KREDYTOWA LUB RACHUNEK BANKOWY) DO SZEROKIEGO GRONA ODBIORCÓW (NP. SKLEPY INTERNETOWE CZY WŁAŚCICIEL WYNAJMOWANEGO LOKALU) — BEZ UDOSTĘPNIANIA SWOICH DANYCH FINANSOWYCH. TAK WIĘC, ANI SPRZEDAJĄCY W SKLEPIE INTERNETOWYM, ANI GOSPODARZ DOMU, NIGDY NIE WIDZĄ NUMERU KARTY KREDYTOWEJ CZY DANYCH BANKOWYCH. ZOBACZ, JAK SERWIS PAYPAL DBA O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

1. ABY ZAMÓWIĆ PRODUKT ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU NALEŻY WEJŚĆ NA STRONĘ INTERNETOWĄ SKLEPU, NP. WWW.EPUDELKO.PL, A NASTĘPNIE WYBRAĆ TOWAR, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z INFORMACJAMI WYŚWIETLANYMI NA STRONIE SKLEPU.

2. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNE JEST WYKONANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

A) DODANIA PRODUKTU  LUB TOWARU DO KOSZYKA,

B) WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAMÓWIENIA TAKIMI DANYMI, JAK IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA KUPUJĄCEGO,

C) PODANIE ADRESU E-MAIL, DO KTÓREGO NASTĘPUJE PRZYPISANIE DOSTĘPU DO PLIKU

D) WSKAZANIA DANYCH WYSTAWIENIA RACHUNKU LUB FAKTURY, JEŚLI KUPUJĄCY CHCE JĄ OTRZYMAĆ, W TYM PODANIA INNYCH DANYCH DO ROZLICZENIA, JAK NIP, NAZWA PODMIOTU, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ WYSTAWIONA FAKTURA LUB RACHUNEK,

E) WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI,

F) AKCEPTACJA REGULAMINU SKLEPU,

G) POTWIERDZENIE WOLI ZAWARCIA UMOWY, W TYM WYBRANIE PRZYCISKU „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” LUB O RÓWNOWAŻNEJ TREŚCI.

3. PO PODANIU PRZEZ KUPUJĄCEGO WSZYSTKICH DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA, WYŚWIETLI SIĘ PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA.

4. ZAMÓWIENIE WYSŁANE PRZEZ KUPUJĄCEGO JEST OŚWIADCZENIEM WOLI KUPUJĄCEGO ZAWARCIA ZE SPRZEDAWCĄ UMOWY SPRZEDAŻY, ZGODNIE Z PRZEPISAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU.

5. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA KUPUJĄCY OTRZYMA WIADOMOŚĆ POTWIERDZAJĄCĄ DOKONANIE ZAMÓWIENIA, KTÓRA STANOWI OŚWIADCZENIE WOLI SPRZEDAWCY CO DO ZAWARCIA Z KUPUJĄCYM UMOWY SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCEJ PLIK, KURS ONLINE, KONSULTACJĘ LUB TOWAR. UMOWĘ SPRZEDAŻY UWAŻA SIĘ ZA ZAWARTĄ Z CHWILĄ OTRZYMANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO WIADOMOŚCI OD SPRZEDAWCY. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA WG KATEGORII PRODUKTU  / DOSTAWA TOWARÓW.

1. SPRZEDAWCA REALIZUJE ZŁOŻONE ZAMÓWIENIA NA TOWARY  W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

H) PRZY PŁATNOŚCI ONLINE ZA TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE KTÓRE NIE WYMAGA PERSONALIZACJI W POSTACI LOGOTUPU/GRAFIKI ZAMÓWIENIE JEST REALIZOWANE W CIĄGU  4 DNI KALENDARZOWYCH, LICZĄC OD DNIA NASTĘPNEGO, W KTÓRYM SPRZEDAJĄCY OTRZYMAŁ ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH CZAS REALIZACJI JEST USTALANY INDYWIDUALNIE.

2. DO TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA NIE WLICZA SIĘ CZASU DOSTAWY TOWARÓW, KTÓRY JEST UZALEŻNIONY OD WYBRANEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO SPOSOBU DOSTAWY.

3. KOSZTY DOSTAWY TOWARÓW PODANE SĄ DO WIADOMOŚCI KUPUJĄCEGO PRZED WYSŁANIEM PRZEZ NIEGO ZAMÓWIENIA.

4. KOSZT DOSTAWY ZWIĄZANY JEST Z WYBOREM SPOSOBU DOSTAWY PRZEZ KUPUJĄCEGO. 

5. KUPUJĄCY MA DO WYBORU KILKA MOŻLIWOŚCI SPOSOBU DOSTAWY, W TYM 

A) DOSTAWA KURIEREM DPD -  CZAS DOSTAWY 1-2 DNI, 

B) DOSTAWA KURIEREM INPOST - CZAS DOSTAWY 1-2 DNI,

5. PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE, W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI ELEKTRONICZNE SĄ DOSTARCZANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I NIE JEST TO ZWIĄZANE Z PONOSZENIEM DODATKOWEJ OPŁATY W SKLEPIE.

6. W PRZYPADKU, GDY PRZY ODBIORZE TOWARU KUPUJĄCY STWIERDZI USZKODZENIA MECHANICZNE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI, NIEKOMPLETNOŚĆ PRZESYŁKI, NIEZGODNOŚĆ ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, JEST UPRAWNIONY DO ODMOWY PRZYJĘCIA PRZESYŁKI I NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIE SPRZEDAWCY O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI. 

7. JEŚLI JEST TO MOŻLIWE KUPUJĄCY MOŻE W RAZIE USZKODZEŃ SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ USZKODZEŃ W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY (NP. KURIERA). PRZYSPIESZY TO POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, ALE NIE JEST NIEZBĘDNE DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KUPUJĄCEGO.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. KONSUMENTOWI I KLIENTOWI-KONSUMENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW.

2. WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZOSTAŁY WSKAZANE W DALSZEJ CZĘŚCI REGULAMINU, TJ. WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

3. TERMIN NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WYNOSI 14 DNI KALENDARZOWYCH OD MOMENTU OBJĘCIA PRZEZ KONSUMENTA  LUB KLIENTA-KONSUMENTA W POSIADANIE PRODUKTU LUB TOWARU. 

4. DO ZACHOWANIA TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY WYSTARCZY WYSŁANIE DO SPRZEDAWCY OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU PRZED JEGO UPŁYWEM POPRZEZ WYSŁANIE E-MAILA NA ADRES INFO@EPUDELKO.PL

5. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: INFO@EPUDELKO.PL SPRZEDAWCY.

6. KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ LUB WYKORZYSTAĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA.

7. KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT MOŻE TAKŻE SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE PISMO O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, PRZY CZYM ZA NIEZBĘDNE UWAŻA SIĘ CO NAJMNIEJ: 

A) DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE, 

B) NAZWĘ LUB SYMBOL ZWRACANEGO TOWARU, 

C) DATĘ OTRZYMANIA TOWARU , 

D) NUMER RACHUNKU BANKOWEGO LUB INNY SPOSÓB ZWROTU KOSZTÓW TOWARU PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

8. SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE PRZEŚLE KONSUMENTOWI LUB KLIENTOWI-KONSUMENTOWI POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

9. W PRZYPADKU WYSYŁANIA PRZEZ KONSUMENTA LUB KLIENTA-KONSUMENTA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DROGĄ TRADYCYJNĄ DLA ZACHOWANIA 14-DNIOWEGO TERMINU NA ODSTĄPIENIE LICZY SIĘ DATA NADANIA KORESPONDENCJI.

10. W RAZIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY, UMOWĘ UWAŻA SIĘ ZA NIEZAWARTĄ.

VII. WYJĄTKI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 38 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA, KONSUMENTOWI I KLIENTOWI-KONSUMENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

E) O ŚWIADCZENIE USŁUG, JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA WYKONAŁ W PEŁNI USŁUGĘ ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

F) W KTÓREJ CENA LUB WYNAGRODZENIE ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU FINANSOWYM, NAD KTÓRYMI PRZEDSIĘBIORCA NIE SPRAWUJE KONTROLI, I KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

G) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ NIEPREFABRYKOWANA, WYPRODUKOWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCA ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB; 

H) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ ULEGAJĄCA SZYBKIEMU ZEPSUCIU LUB MAJĄCA KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA;

I) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ DOSTARCZANA W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓREJ PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU;

J) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ RZECZY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI RZECZAMI;

K) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAPOJE ALKOHOLOWE, KTÓRYCH CENA ZOSTAŁA UZGODNIONA PRZY ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY, A KTÓRYCH DOSTARCZENIE MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO UPŁYWIE 30 DNI I KTÓRYCH WARTOŚĆ ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU, NAD KTÓRYMI PRZEDSIĘBIORCA NIE MA KONTROLI;

L) W KTÓREJ KONSUMENT WYRAŹNIE ŻĄDAŁ, ABY PRZEDSIĘBIORCA DO NIEGO PRZYJECHAŁ W CELU DOKONANIA PILNEJ NAPRAWY LUB KONSERWACJI; JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA ŚWIADCZY DODATKOWO INNE USŁUGI NIŻ TE, KTÓRYCH WYKONANIA KONSUMENT ŻĄDAŁ, LUB DOSTARCZA RZECZY INNE NIŻ CZĘŚCI ZAMIENNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NAPRAWY LUB KONSERWACJI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W ODNIESIENIU DO DODATKOWYCH USŁUG LUB RZECZY;

M) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAGRANIA DŹWIĘKOWE LUB WIZUALNE ALBO PROGRAMY KOMPUTEROWE DOSTARCZANE W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU

VIII. ZWROT ŚRODKÓW I ODESŁANIE TOWARU.

1. SPRZEDAWCA ZWRÓCI ŚRODKI PIENIĘŻNE WPŁACONE PRZEZ KONSUMENTA LUB KLIENTA-KONSUMENTA W TERMINIE 14 DNI OD OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA KONSUMENTA LUB KLIENTA-KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, PRZY UŻYCIU TEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT, CHYBA, ŻE KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT WYRAZI ZGODĘ NA INNY SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW.

2. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OTRZYMANYCH OD KONSUMENTA LUB KLIENTA-KONSUMENTA DO MOMENTU OTRZYMANIA TOWARU OD KONSUMENTA LUB KLIENTA-KONSUMENTA LUB OD DOSTARCZENIA PRZEZEŃ DOWODU ODESŁANIA TOWARU.

3. KONSUMENT LUB KLIENTA-KONSUMENTA POWINIEN ZWRÓCIĆ TOWAR NIEZWŁOCZNIE, JEDNAKŻE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 14 DNI OD DNIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. ZWROTY NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES SIEDZIBY SPRZEDAWCY EPUDELKO, ALEJA JANA PAWŁA II 8, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

4. KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU.

[UWAGA: ZOSTAW PUNKT 5 TYLKO W PRZYPADKU, GDY JEDNĄ Z METOD DOSTAWY W TWOIM SKLEPIE SĄ PRZESYŁKI POBRANIOWE. MOŻESZ JE ZMODYFIKOWAĆ, ALE TYLKO NA KORZYŚĆ KUPUJĄCYCH.]

5. W PRZYPADKU NIEODEBRANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO PRZESYŁKI POBRANIOWEJ Z TOWAREM, SPRZEDAWCA MA PRAWO OBCIĄŻYĆ KUPUJĄCEGO KOSZTAMI WYSYŁKI, ODESŁANIA I EWENTUALNIE MAGAZYNOWANIA TOWARU (DALEJ JAKO: „KOSZTY“) NA PONIŻSZYCH ZASADACH:

- SPRZEDAWCA WYŚLE KUPUJĄCEMU NA ADRES MAILOWY WIADOMOŚĆ Z ZAPYTANIEM CZY KUPUJĄCY WYRAŻA WOLĘ POWTÓRNEGO DOSTARCZENIA TOWARU;

- JEŻELI KUPUJĄCY WYRAZI WOLĘ POWTÓRNEGO DOSTARCZENIA TOWARU  - ZOSTANIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ OBCIĄŻONY KOSZTAMI;

- JEŻELI KUPUJĄCY ZREZYGNUJE Z POWTÓRNEGO DOSTARCZENIA TOWARU  - SPRZEDAWCA BĘDZIE UPRAWNIONY DO OBCIĄŻENIA KUPUJĄCEGO KOSZTAMI, A TAKŻE PODJĘCIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DO DOCHODZENIA NAPRAWIENIA SZKODY, W TYM ZWROTU KOSZTÓW;

- JEŻELI KUPUJĄCY W TERMINIE 7 DNI OD OTRZYMANIA WIADOMOŚCI OD SPRZEDAWCY NIE UDZIELI ODPOWIEDZI NA WIADOMOŚĆ SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA BĘDZIE UPRAWNIONY DO WSZCZĘCIA PROCEDURY ZŁOŻENIA PRZEDMIOTU DO DEPOZYTU SĄDOWEGO I/LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, A TAKŻE DO DOCHODZENIA NAPRAWIENIA SZKODY, W TYM ZWROTU KOSZTÓW.

IX. ZWROT KOSZTÓW DOSTAWY DO KONSUMENTA/KLIENTA-KONSUMENTA.

1. KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT NIE PONOSI KOSZTU ZWROTU, ZA WYJĄTKIEM ZWYKŁYCH KOSZTÓW ZWROTNEJ WYSYŁKI TOWARU DO SPRZEDAWCY. 

2. ZWYKŁE KOSZTY ZWROTU, KTÓRE PONOSI KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT TO W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZT OPAKOWANIA DO WYSYŁKI I OPŁATY ZA NADANIE PRZESYŁKI DO SPRZEDAWCY.

3. SPRZEDAWCA ZWRACA KONSUMENTOWI LUB KLIENTOWI-KONSUMENTOWI KOSZT DOSTAWY TOWARU DO KONSUMENTA LUB KLIENTA-KONSUMENTA LICZONY JAKO NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA RZECZY DOSTĘPNY W OFERCIE SPRZEDAWCY.

4. SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KOSZTU DOSTAWY TOWARU DO KONSUMENTA LUB KLIENTA-KONSUMENTA W SYTUACJI, GDY: 

N) SPRZEDAWCA DOSTARCZYŁ KONSUMENTOWI LUB KLIENTOWI-KONSUMENTOWI TOWAR W FORMIE DARMOWEJ DOSTAWY, NP. PO PRZEKROCZENIU USTALONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA LUB W RAMACH INNEJ AKCJI PROMOCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ,

O) KONSUMENT LUB KLIENT-KONSUMENT ZWRACA CZĘŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW, A KOSZTY DOSTAWY NIE BYŁY LICZONE OD SZTUKI TYLKO OD CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA.

X. REKLAMACJE

1. PO OTRZYMANIU PACZKI  KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ PRZESYŁKI ZE ZŁOŻONYM ZAMÓWIENIEM. REKLAMACJĘ MOŻNA ZGŁOSIĆ DO 7 DNI ROBOCZYCH OD MOMENTU OTRZYMANIA PRZESYŁKI.

2. PRZY REKLAMACJI TOWARU ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ O TYM SKLEP ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ INFO@EPUDELKO.PL, PODAJĄC W TYTULE WIADOMOŚCI E-MAIL NUMER ZAMÓWIENIA, A W TREŚCI WIADOMOŚCI OBOWIĄZANY JEST PODAĆ DANE OSOBOWE, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ NUMER ZAMÓWIENIA. MILE WIDZIANE JEST PRZESŁANIE ZDJĘCIA POGLĄDOWEGO REKLAMOWANEGO TOWARU.

3. SKLEP NIE ODBIERA ZWROTNYCH PACZEK WYSŁANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH ZA POBRANIEM.

4. ZWROT CENY ZAKUPIONEGO TOWARU NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO NASTĄPI W TERMINIE 7 DNI ROBOCZYCH OD DNIA DOSTARCZENIA ZWRACANEGO TOWARU DO SKLEPU, POD WARUNKIEM DOPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WARUNKÓW.

5. W PRZYPADKU BŁĘDÓW POWSTAŁYCH Z WINY SKLEPU  ZAMAWIAJĄCY POWINIEN ZGŁOSIĆ DROGĄ MAILOWĄ INFORMACJĘ O REKLAMACJI ORAZ ODESŁAĆ ZAMÓWIONY TOWAR NA ADRES SKLEPU POKRYWAJĄC KOSZTY WYSYŁKI. ZAMAWIAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY ZABEZPIECZYĆ TOWAR TAK ABY NIE ULEGŁ ZNISZCZENIU PODCZAS TRANSPORTU.

6. SKLEP NADA PACZKĘ ZWROTNĄ DO ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 7 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OTRZYMANIA NADESŁANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TOWARU WRAZ Z POPRAWIONYM LUB NOWYM TOWAREM LUB ZOSTANIE POINFORMOWANY O PLANOWANYM TERMINIE WYSYŁKI POPRAWIONYCH PRODUKTÓW.

7. SKLEP ZASTRZEGA, IŻ ZDJĘCIA TOWARÓW OFEROWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ W SKLEPIE MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTEGO ICH WYGLĄDU, NA PRZYKŁAD W ZAKRESIE ICH KOLORÓW ORAZ ROZMIARÓW, I NIE MOŻE TO STANOWIĆ PODSTAWY GWARANCJI, ZGODNIE Z PKT V.1.

8. SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ UWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI, GDY:

A. DOTYCZY ONA TREŚCI LUB FORMY JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU, KTÓRY JEST ZGODNY Z ZAAKCEPTOWANYM PRZEZ KUPUJĄCEGO PROJEKTEM NP. TREŚĆ TEKSTU, KOLOR LUB WIELOŚĆ CZCIONKI, KRÓJ TEKSTU, RODZAJ PAPIERU, KOLOR WSTĄŻKI LUB SZNURKA;

B. DOTYCZY ONA CECH PRODUKTU, KTÓRE SĄ ZGODNE Z JEGO OPISEM NP. GRAMATURA PAPIERU, ROZMIAR PUDEŁKA;

C. PRODUKT MA BŁĘDY LUB USTERKI WYNIKAJĄCE Z ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO PROJEKTU LUB SĄ ONE AUTORSTWA SAMEGO KUPUJĄCEGO JAK NP. PRZESLANA GRAFIKA , LOGOTYP , W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO BŁĘDÓW INTERPUNKCYJNYCH, ORTOGRAFICZNYCH, STYLISTYCZNYCH, LITERÓWEK W TREŚCI; 

D. JEJ PODSTAWĄ SĄ RÓŻNICE W WYGLĄDZIE PRODUKTÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWIEŃ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB MONITORA NP. KOLOR, ODCIEŃ NADRUKU, PAPIERÓW OZDOBNYCH, PROPORCJE.

E. GDY PLIK PRZESŁANY DO NADRUKU ZAWIERA BŁĘDTY WYKONANIA PROJEKTU, GRAFIKI W POSTACI BŁĘDNYCH KOLORÓW, SŁABEJ JAKOŚCI PLIKU

9. W PRZYPADKU GDY ZAMAWIAJĄCY NIE ZGADZA SIĘ Z DECYZJĄ SKLEPU W SPRAWIE REKLAMACJI, MOŻE SKORZYSTAĆ Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

- ZAMAWIAJĄCY MOŻE  ZWRÓCIĆ SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY.

- ZAMAWIAJĄCY MOŻE  ZWRÓCIĆ SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ

- ZAMAWIAJĄCY MOŻE UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ POMOC W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ, KORZYSTAJĄC TAKŻE Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH

Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw lub kolorów , zadruk białym kolorem itp.

XI. GWARANCJA. 

1. TOWARY MOGĄ BYĆ OBJĘTE GWARANCJĄ UDZIELONĄ PRZEZ GWARANTA.

2. JEŚLI DANY TOWAR JEST OBJĘTY GWARANCJĄ TO DO NIEGO DOŁĄCZONY JEST PRZEZ PRODUCENTA LUB DYSTRYBUTORA DOKUMENT GWARANCYJNY.

3. OKRES GWARANCJI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA JEST OKREŚLONY W OŚWIADCZENIU GWARANCYJNYM ORAZ OPISIE TOWARU LUB PRODUKTU.

4. UPRAWNIENIA PRZYZNANE Z TYTUŁU GWARANCJI SĄ NIEZALEŻNE OD UPRAWNIEŃ WSKAZANYCH W RĘKOJMI.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W TRAKCIE KORZYSTANIA ZE SKLEPU JEST SPRZEDAWCA.

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRAWA KUPUJĄCYCH W ZWIĄZKU Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH (RODO) ZOSTAŁY ZAWARTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI DOSTĘPNEJ NA STRONIE  WWW.EPUDELKO.PL/POLITYKA_PRYWATNOSCI

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULUJE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ZWIĄZANYCH Z:

A) SKŁADANIEM I REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE,

B) ZAŁOŻENIEM KONTA W SKLEPIE,

C) ZAPISANIEM SIĘ KUPUJĄCEGO DO NEWSLETTERA,

D) DOKONANIEM OCENY SKLEPU, PRODUKTU LUB TOWARU,

E) KONTAKTOWANIEM SIĘ KUPUJĄCEGO ZE SPRZEDAWCĄ ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO, JAK I TELEFONICZNIE LUB MAILOWO NA BEZPOŚREDNIE ADRESY SPRZEDAWCY PODANE NA STRONIE SKLEPU.

4. CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH, PODMIOTY, KTÓRYM DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE, JAK I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZOSTAŁY OPISANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

XIII. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG. 

1. DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO:

F) URZĄDZENIA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU (KOMPUTER, TABLET, TELEFON);

G) ODPOWIEDNIO SKONFIGUROWANA PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA OBSŁUGUJĄCA PLIKI TYPU COOKIES – INTERNET EXPLORER, OPERA, MOZILLA FIREFOX, SAFARI, GOOGLE CHROME (ZALECANE MOZILLA FIREFOX WERSJA MINIMUM 24.0, OPERA OD WERSJI 10, GOOGLE CHROME W WERSJI 28.0 LUB NOWSZEJ LUB MS INTERNET EXPLORER W WERSJI MINIMUM 8.0 LUB NOWSZEJ), KTÓRA ZAPEWNIA OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE ORAZ SKRYPTÓW JAVASCRIPT. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE INNYCH WERSJI PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH, JEŻELI ZAPEWNIAJĄ ONE PEŁNĄ ZGODNOŚĆ Z WERSJAMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ.

H) AKTYWNE I ODPOWIEDNIO SKONFIGUROWANE KONTO POCZTY E-MAIL, UMOŻLIWIAJĄCE ODBIERANIE WIADOMOŚCI POCZTOWYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO.

2. DLA BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA ZE SKLEPU I JEGO PRODUKTÓW I USŁUG ZALECA SIĘ, ABY URZĄDZENIE Z KTÓREGO KORZYSTA KUPUJĄCY POSIADAŁO W SZCZEGÓLNOŚCI:

A) AKTUALNY SYSTEM ANTYWIRUSOWY,

B) SKUTECZNĄ ZAPORĘ BEZPIECZEŃSTWA (FIREWALL),

C) ZAINSTALOWANE DOSTĘPNE AKTUALIZACJE SYSTEMU OPERACYJNEGO ORAZ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, KTÓRE DOTYCZĄ BEZPIECZEŃSTWA,

D) AKTYWOWANĄ FUNKCJĘ AKCEPTACJI PLIKÓW COOKIES ORAZ JAVA SCRIPT W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ,

E) OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE ODCZYT PLIKÓW W FORMACIE .PDF ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD SPECYFIKI WYBRANEGO PRODUKTU DO ODCZYTU FORMAT, JAK .EPUB, .MOBI, .DOCS, .XLS.

3. KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POSTANOWIENIAMI REGULAMINU SKLEPU ONLINE, A TAKŻE DO NIEDOSTARCZANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

4. SPRZEDAWCA NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA NIEDOSTOSOWANIE SIĘ KUPUJĄCEGO DO PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH KONIECZNYCH DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, Z KTÓREGO KORZYSTA. W SZCZEGÓLNOŚCI CHODZI O PRZYPADKI, GDY KUPUJĄCY ŹLE SKONFIGUROWAŁ LUB W OGÓLE NIE SKONFIGUROWAŁ KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ I Z TEGO POWODU NIE DOCIERAJĄ WIADOMOŚCI E-MAIL OD KUPUJĄCEGO DO SPRZEDAWCY LUB OD SPRZEDAWCY DO KUPUJĄCEGO.

XIV.  REJESTRACJA W SKLEPIE I ZAŁOŻENIE KONTA. KUPUJĄCY W TRAKCIE DOKONYWANIA ZAMÓWIENIA MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SKLEPIE.

3. ZAŁOŻENIE KONTA JEST DOBROWOLNE.

4. KONTO UMOŻLIWIA PODGLĄD HISTORII ZAMÓWIEŃ, ZAPISYWANIE PRODUKTÓW DO ULUBIONYCH, JAK I PRZYŚPIESZA SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W PRZYSZŁOŚCI POPRZEZ AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE DANYCH KUPUJĄCEGO NA FORMULARZU ZAMÓWIENIA.

5. PODCZAS REJESTRACJI KONTA KUPUJĄCY PODAJE SWOJE DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE, A TAKŻE ADRES E-MAIL ORAZ TWORZY WŁASNE HASŁO.

6. KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEUJAWNIANIA DANYCH DO LOGOWANIA DO KONTA SKLEPU OSOBOM TRZECIM.

7. KUPUJĄCY, KTÓRY DOKONAŁ REJESTRACJI ROZWIĄZUJE UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ SAMODZIELNE USUNIĘCIE KONTA, POLEGAJĄCE NA ZŁOŻENIU DYSPOZYCJI JEGO USUNIĘCIA ALBO ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA USUNIĘCIA KONTA SPRZEDAWCY, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA USUNIĘCIA KONTA SPRZEDAWCY ROZWIĄZANIE UMOWY NASTĘPUJE PO UPŁYWIE OKRESU WYPOWIEDZENIA WYNOSZĄCEGO 7 DNI.

8. SPRZEDAWCA, CHCĄC ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOTYCZĄCĄ KONTA POINFORMUJE KUPUJĄCEGO NA ADRES E-MAIL PODANY PRZEZ NIEGO PODCZAS REJESTRACJI, W TERMINIE 14 DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ USUNIĘCIA KONTA KUPUJĄCEGO.

XV. NEWSLETTER 

1. KUPUJĄCY W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, JAK I NIEZALEŻNIE OD NIEGO, MOŻE ZAPISAĆ SIĘ DO NEWSLETTERA SPRZEDAWCY.

2. NEWSLETTER POLEGA NA WYSYŁANIU PRZEZ SPRZEDAWCĘ INFORMACJI MARKETINGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES E-MAIL, ZA JEGO UPRZEDNIĄ ZGODĄ.

3. KUPUJĄCY W CELU SKUTECZNEGO ZAPISU DO NEWSLETTERA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRAWIDŁOWEGO PODANIA ADRESU E-MAIL, NA KTÓRY INFORMACJE MAJĄ BYĆ WYSYŁANE ORAZ POTWIERDZENIA SUBSKRYPCJI.

4. POTWIERDZENIE SUBSKRYPCJI ODBYWA SIĘ PO ZAPISIE. POLEGA NA POTWIERDZENIU ZAPISU PRZEZ KUPUJĄCEGO POPRZEZ ZALOGOWANIE SIĘ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ PODANEGO ADRESU E-MAIL I KLIKNIĘCIU W UMIESZCZONY W WIADOMOŚCI POTWIERDZAJĄCEJ LINK AKTYWACYJNY.

5. KUPUJĄCY MOŻE W KAŻDEJ CHWILI WYCOFAĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ PRZY UŻYCIU OPCJI ANULOWANIA SUBSKRYPCJI (WYPISAĆ SIĘ), KTÓRA JEST DOSTĘPNA W KAŻDEJ WIADOMOŚCI MARKETINGOWEJ WYSYŁANEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

6. KUPUJĄCY MOŻE TAKŻE ZWRÓCIĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO SPRZEDAWCY W CELU WYCOFANIA ZGODY NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA PRZED ODWOŁANIEM ZGODY.

XVI.  FORMULARZ KONTAKTOWY

1. SPRZEDAWCA UMOŻLIWIA KUPUJĄCEMU WYSŁANIE ZAPYTANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO DO SPRZEDAWCY ZA POMOCĄ DEDYKOWANEGO FORMULARZA NA STRONIE SKLEPU.

2. KORZYSTANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO Z FORMULARZA JEST DOBROWOLNE.

3. POZA FORMULARZEM SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA KUPUJĄCEMU NA STRONIE SKLEPU TAKŻE NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL, NA KTÓRY KUPUJĄCY MOŻE SIĘ KONTAKTOWAĆ ZE SPRZEDAWCĄ.

4. CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH, PODMIOTY, KTÓRYM DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE, JAK I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZOSTAŁY OPISANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

XVII. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. PRAWA WYŁĄCZNE DO TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH SKLEPU, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ, NAZW, ZNAKÓW TOWAROWYCH SKLEPU, W TYM WCHODZĄCE W ICH SKŁAD ELEMENTY GRAFICZNE, OPROGRAMOWANIE ORAZ PRAWA W ZAKRESIE BAZ DANYCH PODLEGAJĄ OCHRONIE PRAWNEJ I PRZYSŁUGUJĄ SPRZEDAWCY LUB PODMIOTOM TRZECIM, Z KTÓRYMI SPRZEDAWCA ZAWARŁ STOSOWNE UMOWY. ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA, CZY TEŻ INNYCH FORM KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW SKLEPU BEZ ZGODY SPRZEDAWCY.

2. KUPNO PLIKU LUB KURSU ONLINE NIE PRZENOSI NA KUPUJĄCEGO AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ANI OSOBISTYCH DO TYCH PRODUKTÓW. KUPUJĄCY MOŻE KORZYSTAĆ Z NIEGO WYŁĄCZNIE DLA WŁASNYCH POTRZEB.

3. W PRZYPADKU NARUSZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO ZDJĘĆ, NAZW, ZNAKÓW TOWAROWYCH SKLEPU, W TYM WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, OPROGRAMOWANIA ORAZ PRAWA W ZAKRESIE BAZ DANYCH, OSOBA, KTÓRA DOKONAŁA NARUSZENIA (W TYM KUPUJĄCY), PONOSI Z TEGO TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWIDZIANĄ W PRZEPISACH O PRAWIE AUTORSKIM LUB W PRZEPISACH Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 

4. KAŻDY UJAWNIONY PRZYPADEK NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH LUB PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH, CO DO KTÓRYCH WYŁĄCZNYM DYSPONENTEM I UPRAWNIONYM JEST SPRZEDAWCA UPOWAŻNIAĆ BĘDZIE SPRZEDAWCĘ DO NAŁOŻENIA NA INDYWIDUALNEGO NARUSZYCIELA KARĘ UMOWNĄ W WYSOKOŚCI 10-KROTNOŚĆ WARTOŚCI TOWARU/PRODUKTU

XVIII. PLATFORMA ODR.

1. PLATFORMA ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION - ODR) TO INTERAKTYWNA STRONA INTERNETOWA DLA KONSUMENTÓW I SPRZEDAWCÓW PRAGNĄCYCH POZASĄDOWO ROZWIĄZAĆ SPÓR.

2. PLATFORMA ODR JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM: HTTPS://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.HOME.SHOW&LNG=PL

3. ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ODR KONSUMENT MIESZKAJĄCY NA TERENIE UE, NORWEGII, ISLANDII, LIECHTENSTEINU MOŻE ZŁOŻYĆ SKARGĘ DOTYCZĄCĄ TOWARÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH PRZEZ INTERNET OD SPRZEDAWCY Z SIEDZIBĄ W UE, NORWEGIA, ISLANDIA, LIECHTENSTEIN.

4. ZŁOŻENIE SKARGI ODBYWA SIĘ TO POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA I ZNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO PODMIOTU, KTÓRY ZAJMIE SIĘ ROZWIĄZANIEM SPORU.

5. WSZYSTKIE PODANE NA PLATFORMIE INSTYTUCJE ZOSTAŁY PODDANE WERYFIKACJI, GWARANTUJĄCEJ SPEŁNIANIE PRZEZ NICH ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW I ICH ZAREJESTROWANIE PRZEZ ORGANY KRAJOWE. NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYM ORGANEM JEST - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (UOKIK).

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM SKLEPU ONLINE ZASTOSOWANIE MAJĄ ODPOWIEDNIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI KODEKSU CYWILNEGO.

2. SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA ROZPATRYWANIA SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPRZEDAŻY JEST SĄD WŁAŚCIWY DLA SIEDZIBY POZWANEGO. KONSUMENT MA PONADTO PRAWO DO WYTOCZENIA POWÓDZTWA WEDŁUG PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI PRZEMIENNEJ. 

3. MIEJSCEM SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI OZNACZONE MIEJSCE, DO KTÓREGO SPRZEDAWCA JEST OBOWIĄZANY ZGODNIE Z UMOWĄ PRZESŁAĆ PRODUKT LUB TOWAR KUPUJĄCEMU.

4. KONSUMENT POSIADA TAKŻE UPRAWNIENIE DO PRZEKAZANIA SPORU DO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ZGODNIE Z USTAWĄ O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH (DZ.U.2016.1823 Z DNIA 2016.11.09) BEZ USZCZERBKU DLA MOŻLIWOŚCI WYTOCZENIA POWÓDZTWA PRZED SĄDEM POWSZECHNYM.

5. KUPUJĄCY MOGĄ UZYSKAĆ NIEODPŁATNIE DOSTĘP DO REGULAMINU SKLEPU ONLINE W KAŻDYM CZASIE NA STRONIE SKLEPU ORAZ SPORZĄDZIĆ JEGO WYDRUK.

6. NINIEJSZY REGULAMIN SKLEPU ONLINE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM OPUBLIKOWANIA GO NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAWCY.

7. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU. 

8. NOWY LUB ZMIENIONY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE PO 14 DNIACH OD PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAWCY.